top of page

avís legal

Per tal de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), informem als usuaris de les nostres dades identificatives i de contacte:

 

Nom comercial: Can Cirera casa rural

Domicili social: Carrer Torrent, 23   17852 SERINYÀ

NIF: 77914364R

Telèfon: 669226286

E-Mail: cancirera@hotmail.com

 

1.- OBJECTE

 

Jaume Angelats Planas en represantació de Can Cirera casa rural i com a responsable del lloc web www.cancirera.com , posa a disposició dels usuaris el pres ens document, el qual regula l'ús d'aquest lloc web, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, així com informar a tots els usuaris res respecte de quines són les condicions d'ús i navegació de la pàgina web.

 

A través d'aquest lloc web, Can Cirera de Serinyà facilita als usuaris l'accés i utilització dels diferents serveis i continguts posats a la seva disposició mitjançant aquesta pàgina web.

 

Tota persona que accedeixi a aquesta pàgina web serà considerat usuari (des d'ara, l'usuari), i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que puguin resultar d'aplicació.

 

L'usuari haurà de llegir atentament el present Avís legal, recomanant-se la seva lectura abans de visitar la pàgina web, i cada vegada que accedeixi a aquesta, amb la finalitat de conèixer i comprendre les va modificar accions que el prestador hagués pogut realitzar. En aquest sentit, el prestador es reserva el dret de modificar les presents condicions, sense que existeixi l'obligació d'avisar o posar en coneixement dels usuaris les modificacions efectuades, s anant suficient la publicació de les mateixes en aquesta pàgina web. És responsabilitat de l'usuari accedir periòdicament a aquestes condicions, ja que són aplicables les més recents, deixant sense efecte les condicions prèvies.

 

 

 

2.- CONDICIONS D' ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

 

Mitjançant el present Avís legal s'informa als usuaris de les amb condicions que regeixen l'accés i ús d'aquesta pàgina web, tenint les mateixes la consideració de condicions generals de la contractació.

 

2.1. Caràcter ter gratuït de l'accés i ús del web.

 

La prestació dels serveis per part de Can Cirera de Serinyà i en aquest lloc web tenen caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través d' aquesta pàgina web poden estar subjectes a el pagament d'un preu determinat. En aquest supòsit, sempre s'informarà a l'usuari del caràcter onerós de determinats serveis, sent necessària la seva prèvia contractació, i resultant d'aplicació les condicions, si s'escau hi ha en la pàgina web, així com la normativa de consum vigent en cada moment.

 

2.2. Registre d'usuari.

 

Amb caràcter general la prestació dels serveis oferts en aquesta pàgina web no exigeixen la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Així i tot, és possible que el prestador condicioni l'ús d'alguns serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d'usuaris. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció de el servei. El tractament de dades personals de l'usuari que pugui tenir lloc com a conseqüència del registre o subscripció es regirà per la nostra Política de privacitat.

 

2.3. Veracitat de la informació.

 

Tota la informació que faciliti l'usuari a través d'aquesta pàgina web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis de contacte habilitats. Serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a Can Cirera de Serinyà permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a el prestador o a tercers.

 

2.4. Menors d'edat

 

Can Cirera de Serinyà recomana l'ús d'aquesta pàgina web a maijors de 18 anys. Per a l'ús dels serveis d'aquesta pàgina web, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixin els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s'hauran de configurar en els seus ordinadors o Dispositius mòbils mecanismes (filtres, bloquejos, etc...), que permetin limitar els continguts disponibles.

 

2.5. Obligacions dels usuaris

 

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web de conformitat amb les presents Condicions, la llei, la moral i la s bons costums. A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar aquest lloc web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets interessos de prestador, altres usuaris i tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador o tercers.

 

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres persones informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents.

 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a les lleis, la moral i l'ordre públic.

 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat, orientació sexual o condició, entre d'altres.

 • Sigui contrari a el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones.

 • De qualsevol manera que perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers.

 • Que constitueixi publicitat esplícita, enganys a o deslleial.

 

 

 

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

 

El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat simple ment informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat; ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

 

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitats d derivada de la informació publicada a la nostra pàgina web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

 

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible de forma temporal l'accés a la pàgina web.

 

 

El prestador queda exclós, fins on permet l'ordenament jurídic, de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 

 

 1. La impossibilitat d'accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels conte nius, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.

 

 1. La presència de virus o d' altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

 2. L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís legal , com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, ia manera d'exemple, el prestador no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

 

El prestador no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d'aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat de el servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. El prestador no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles o missions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al prestador. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel prestador, però fabricats o facilitats per un tercer. El prestador podrà, al seu so la discreció, denegar, retirar, suspendre i / o bloquejar en qualsevol moment, i sense necessitat de previ avis o, l'accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

 

 

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

En tot cas, el prestador exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers, diferents dels oferts pel prestador. Tota responsabilitat recaurà sobre el tercer, ja sigui aquest proveïdor, col·laborador o un altre.

 

 

4.- ENLLAÇOS (LINKS )

 

És possible que aquest lloc web inclogui enllaços o hipervincles que permeti als usuaris ser redirigits a continguts de pàgines web i llocs d'Internet pertanyents a tercers aliens ens a el prestador. A causa de que des de la nostra pàgina web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, Can Cirera de Serinyà  no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional i / o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de l' enllaç o enllaç a webs de tercers, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment de què disposa els articles 11 i 16 LSSI-CE, el prestador es posa a disposició dels usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers, o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que pugui existir algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho notifiqui al més aviat possible a l'administrador del lloc web.

 

 

 

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Aquest lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament; l us de dissenys, logotips, textos, fotografies i / o elements gràfics i sonors, són propietat del prestador o, si no, disposa de les llicències i / o autoritzacions concedides pels seus autors per al seu ús legítim. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial aplicable, en suposoat cas que hi hagués algun element que no tingués cap tipus de llicència, un cop detectat, s'eliminarà immediatament de www.cancirera.com

 

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l' autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial del seu legítim propietari.

 

Els dissenys, logotips, textos, gràfics, entre d'altres, aliens al prestador i que puguin aparèixer en aquest lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte dels mi SMOS. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos per a la seva utilització en aquesta pàgina web.

 

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual , no implicant el seu esment o aparició en el lloc web, de l'existència de drets o cap responsabilitat de el prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part d'aquest.

 

 

 

6.- XARXES SOCIALS

 

L'informem que Can Cirera de Serinyà pot estar present en diverses xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes -sent seguidors dels perfils de Can Cirera de Serinyà , o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través de aquestes- es regirà pel present apartat d'aquest Avís legal. Quan l'usuari es trobi en el perfi l de Can Cirera de Serinyà en les diverses xarxes socials en què tingui presència, li són aplicables les condicions d'ús i les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials. Can Cirera de Serinyà no es farà responsable dels comentaris que altres usuaris de les xarxes socials puguin publicar en el perfil de l'empresa, tot això sense perjudici de les possibles accions que Can Cirera de Serinyà pugui exercir davant els titulars de les xarxes socials (per exemple, sol·licitut d'eliminació de comentaris inapropiats, ofensius, o lesius de drets d'altres usuaris).

 

 

Can Cirera de Serinyà tindrà accés a les dades personals que l'usuari hagi publicat en els seus perfils de les xarxes socials, de la mateixa manera que altres usuaris de les xarxes socials puguin tenir accés.

 

Queda prohibida la publicació d'aquest contingut en el perfil de Can Cirera de Serinyà en xarxes socials, tot això sense perjudici de les normes de conducta i condicions d'ús del servei imposades per la s titulars de les diferents xarxes socials:

 

 • Publicacions que incompleixin la normativa nacional, comunitària i internacional aplicable, o que suposin  la realització d'activitats il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe.

 • Publicacions que atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, a el respecte o a el bon nom.

Així mateix, Can Cirera de Serinyà es reserva la potestat de retirar de la pàgina web, o de les xarxes socials , aquells continguts que es consideren inadequats.

 

7.- PROTECCIÓ DE DADES

 

És possible que el prestador obtingui dades personals dels usuari s a través de formularis de contacte, formularis de registre o altres mitjans similars. L'usuari podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals en la nostra Política de privacitat, o dirigint-se a prestador a través de les dades de contacte continguts en el present Avís legal, i a través dels formularis de contacte que, si cas, hagin estat habilitats a l'efecte.

 

 

8.- COOKIES

 

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers. Per conèixer més informació sobre què són les galetes i per a què les utilitzem, pots accedir a la nostra Política de cookies.

 

 

9.- NUL·LITAT PARCIAL

 

Si alguna de les condicions del present Avís legal fos declarada nul·la o ineficaç per resolució ferma dictada per autoritat competent, l us restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

 

 

10.- Llei aplicable i jurisdicció

 

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb les presents condicions, resultarà d'aplicació la legislació espanyola, sent competent per al coneixement dels conflictes que puguin sorgir en la interpretació i aplicació de les presents condicions dels Jutjats i Tribunals de domicili del prestador o de l'usuari, a elecció d'aquest últim.

bottom of page