top of page

Acerca de

política de privacitat

Política de Privacitat

 

 

Per mitjà d'aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis.

 

L'informem que el titular del lloc web (responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016 / 679, General de Protecció de dades (en endavant, RGPD) i la resta de normativa vigent i d'aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

 

 

De conformitat amb l'article 13 de l'RGPD i l'article 11 del LOPDGDD, aquesta Política de privadesa és vàlida als tractaments de dades de caràcter personal que Jaume Angelats Planas propietari de Can Cirera casa rural de Serinyà, realitza com a responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i / o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d'informació i / o contractació dels serveis i / o productes que presta i comercialitza a través d'aquesta pàgina web, o recaptats en qualsevol de les seccions d'aquesta pàgina.

 

 

Identitat del responsable del tractament de les seves dades personals

 

  • Nom comercial: Can Cirera casa rural 

  • NIF: 77914364R

  • Domicili: Carrer Torrent, 23 17852 SERINYÀ

  • E-mail: cancirera@hotmail.com

 

 

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

 

Les seves dades personals s'utilitzaran amb la finalitat genèrica de gestió i control de la relació comercial establerta entre l'usuari i el responsable del tractament, i específicament per a:

 

  • Gestionar l'accés complet i la utilització correcta dels serveis i / o productes per part dels usuaris.

  • Per comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens faci a través dels formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos correus electrònics i / o les trucades telefòniques).

  • Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i / o productes oferts per oferir nous serveis i / o productes, ofertes especials o actualitzacions.

  • Si és el cas, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i / o col·laboradors.

  • Comunicacions: Podrem enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicacions en referència als serveis i / o productes contractats; així com per qüestions tècniques que puguin afectar a aquest lloc web. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i / o productes contractats o sol·licitats.

  • Si és el cas, comunicacions comercials (màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades personals per a contactar-, tant per via electrònica com no electrònica, com a enquesta, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-li canvis, desenvolupaments importants dels serveis i / o productes, ofertes i / o promocions dels nostres serveis i / o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l'usuari. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment utilitzant els mitjans i formes implementades a l'efecte.

 

No tractarem les teves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial i / o administratiu que impliqui un tractament de dades amb finalitats diferents a les exposades.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

 

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació contractual amb l'usuari, sense perjudici de la possibilitat d'exercir els seus drets en matèria de protecció de dades. Les dades també es poden conservar el temps indispensable per al compliment d'obligacions legals aplicables al responsable del tractament.

 

Les dades personals de les persones interessades a la recepció d'informació comercial i newsletters es conservaran de manera indefinida en tant l'interessat no sol·liciti la seva oposició a l'enviament de comunicacions comercials o supressió de les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 

Can Cirera de Serinyà tracta les teves dades personals d'acord amb les següents bases legals: Consentiment de l'interessat (1), l'execució d'un contracte o mesures precontractuals (2) i l'interès legítim (3).

 

(1). El consentiment de l'interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que s'hi sol·licitarà:

 

 

Abans de procedir a tractar les teves dades, en el procés de registre / contractació com a client o, en el moment d'enviar comunicacions comercials de Can Cirera casa rural de Serinyà

 

Les sol·licituds d'informació que ens facis arribar requereix que ens facilitis de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre les sol·licituds. No obstant això, pots lliurement negar-te a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les teves dades. En tots els supòsits, la negativa a facilitar les dades personals suposarà la impossibilitat d'atendre les sol·licituds dels usuaris, i la revocació del consentiment prestat no afectarà els tractaments basats en el consentiment de la persona interessada realitza 02:00 abans de ser revocat.

(2). El tractament de dades per part de Can Cirera de Serinyà és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals. Aquesta base jurídica resultarà d'aplicació si l'usuari adquireix productes o contracta serveis a través del nostre lloc web.

(3).L'Interès legítim de Can Cirera a mantenir i fidelitzar els seus clients i / o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, per exemple: millorar els productes i / o serveis oferts, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions i descomptes vigents, entre d'altres. Tot el que indica anteriorment s'entén sense perjudici de l'acompliment per part de Can Cirera de Serinyà de la resta d'obligacions relatives a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica regulats la Llei 34/2002, de 11 de juliol de serveis de la societat i la informació i comerç electrònic.

 

Can Cirera de Serinyà entén que, al facilitar les teves dades personals, l'interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud dels mateixos, i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats anteriorment descrites.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS o Transferències internacionals

 

Amb caràcter general, Can Cirera de Serinyà no cedirà les dades personals a tercers llevat que estigui obligat legalment a això o tú ens ho hagi autoritzat expressament al fer ús dels nostres serveis i / o productes.

Can Cirera de Serinyà realitzarà transferències internacionals de les dades personals recollides a través d'aquest lloc web, amb excepció dels següents llocs:

 

Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a l'execució d'un contracte o mesures precontractuals en què l'interessat sigui part.

 

Que la transferència internacional de dades sigui necessària per aplicació de la legislació vigent.

 

Que la transferència internacional de dades tingui lloc per intervenir consentiment exprés de l'interessat.

 

Que la transferència internacional de dades tingui lloc per trobar-se allotjada la pàgina web en els servidors fora de l'espai Econòmic europeu.

 

 

En tot cas, en els supòsits en què puguin tenir lloc transferències internacionals de dades, Can Cirera de Serinyà comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa va vigent.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

 

La normativa en matèria de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament teus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió ("dret a l'oblit"), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades. A continuació, t'expliquem en què consisteixen aquests drets:

 

Dret d'accés: Permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

 

Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de les seves dades personals.

 

Dret de supressió: Permet sol·licitar l'eliminació de les teves dades personals quan ja no siguin necessaris per a l'execució o prestació de servei.

 

Dret d'oposició: Permet a l'interessat que no es dugui a terme el tractament de les teves dades de caràcter personal o el seu cessament, llevat motius legítims o per a la defensa de possibles reclamacions, en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent. Dret d'oposició a l'enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l'enviament de comunicacions comercials. En aquest cas pots revocar en qualsevol moment el teu consentiment a rebre aquestes notificacions.

 

Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran parell a l'exercici o defensa de reclamacions.

 

Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que l'incumbeixin i que ens hagi facilitat o que -sempre que tècnicament sigui possible - els enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils: Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d'o na decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes jurídics o afecti significativament a l'interessat. Possibilitat de retirar el consentiment: L'interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat quan aquest consisteixi a la base jurídica per al tractament de les dades personals, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

 

Si desitja exercir algun dels drets exposats, demanem que et posis en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen a "Identificació del responsable del tractament de les dades personals ", en el qual inclogui la següent informació: Nom i cognoms, número de DNI, adreça postal i / o electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificar les condicions de la mateixa. És possible que et demanem informació addicional amb la finalitat de verificar la teva identitat.

 

Possibilitat de reclamar davant l'Autoritat de Control: Can Cirera casa rural t'informa igualment de l' dret que et vas agafar de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si consideres que el tractament realitzat no s'ajusta a la normativa vigent.

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

Menors

 

Can Cirera de Serinyà recomana l'ús d'aquesta pàgina web a majors de 18 anys. Si accedeixen menors de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares, tutors o representants legals el menor per poder realitzar-se el tractament de les seves dades personals. Els pares, tutors o representants legals dels menors seran els únics responsables en relació als continguts als quals aquetes menors poguessin tenir accés al visitar la nostra pàgina web.

 

Xarxes socials

 

Can Cirera de Serinyà disposa de perfils a les diferents xarxes socials. També és possible que l'usuari pugui accedir als espais privats que hi pugui haver en aquesta pàgina web a través dels seus comptes en xarxes socials, en lloc d'accedir amb un usuari i contrasenya. En aquests supòsits, s'informa als usuaris que proporcionin les seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte i / o perfil d'usuari en les xarxes socials, que aquesta és la responsable dels tractaments de dada s que es realitzin, llevat que expressament s'informi d'altres condicions en un tractament concret.

 

Conservació de determinades dades

 

Can Cirera de Serinyà informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, ha de retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats des legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals que s'hi preveuen.

 

 

Dades enregistrades

 

Els servidors de la web recopilen informació de manera automàtica quan l'usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure l'adreça IP, la identificació de el dispositiu des del qual s'accedeix a la nostra pàgina web, el sistema operatiu utilitzat, i la configuració de el dispositiu, entre d'altres.

 

Mesures de seguretat

 

S'informa a l'usuari que el titular del lloc web (responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint c OMPTE de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s'han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació personal que està en poder de Can Cirera de Serinyà , mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat dels dades.

 

 

Cookies

 

La nostra pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers. Podràs trobar tota la informació detallada relativa a les cookies en la nostra Política de Cookies.

bottom of page